Y Prosiect

Yn dilyn arolwg a chloddiad a chyhoeddi papur am y safle ym 1950/51 gan David Cathcart King a Clifford Perks, cafodd y safle ei restru fel heneb gan Cadw. Ar ddechrau’r 1980’au prynodd Cyngor Cymuned Nanhyfer safle Castell Nanhyfer er mwyn sicrhau ei fod ar gael i’r gymuned ac na fyddid yn adeiladu arno. Agorwyd mynedfa i’r safle a gosodwyd rhywfaint o wybodaeth sylfaenol am y castell a’r cloddiau. Mae’r gymuned leol wedi parhau i gynnal a chadw’r safle hyd heddiw, ond ers 2008 mae’r baich hwn wedi cael ei ysgwyddo fwyfwy gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Ym 1985, yn dilyn cwblhau ymchwil a chloddiadau yng Nghastell Dryslwyn fel rhan o’i ymchwil i darddiad a natur cestyll Cymreig, gofynnodd Dr Chris Caple i Gyngor Cymuned Nanhyfer a Cadw am ganiatâd i gynnal arolwg geoffisegol. Cyflawnwyd hyn gan Dr Caple a Will Davies yn 2005 a’i gyhoeddi yn Archaeology in Wales Cyfrol. 48.

Yn 2008 cynhaliodd Dr Caple gloddiad bychan (6 o bobl dros 3 wythnos); a ddatgelodd bod olion archeolegol haenedig yn parhau i fod ar y safle. Ffurfiwyd partneriaeth rhwng Cyngor Cymuned Nanhyfer, Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ac Adran Archeoleg Prifysgol Durham i ymchwilio a chloddio Castell Nanhyfer. Yn 2009 derbyniodd y bartneriaeth hon grant 2 flynedd gan Gynulliad Cymru, gan ddefnyddio ariannu SCIF Ewrop, a oruchwyliwyd gan Cadw ac a reolwyd gan Barc Cenedlaethol Arfordir Penfro, i gloddio, ymchwilio, gwarchod ac arddangos olion archeolegol Castell Nanhyfer. Ariannodd hyn 12 wythnos o gloddio archeolegol a’r gwaith ôl-gloddio cysylltiedig a chaiff hyn ei ysgrifennu a’i gyhoeddi yn 2011. Cynhyrchwyd adroddiadau archeolegol interim a’r ddiwedd pob tymor cloddio a chyhoeddwyd adroddiad ar y gwaith a wnaethpwyd ar y castell hyd at ddiwedd 2009 yn British Archaeology Rhif 109. Mae rhywfaint o’r gwaith carreg a ddadorchuddiwyd yn ystod y cloddio wedi cael ei warchod a’i arddangos, tra bo elfennau eraill wedi cael eu claddu eto er mwyn eu gwarchod. Mae panelau gwybodaeth yn cael eu creu i arwain ymwelwyr o amgylch y safle. Hyderir / rhagwelir y bydd tymhorau cloddio pellach, sydd wedi eu cynllunio i barhau hyd 2018, yn datguddio gwreiddiau, maint y castell hwn yn ogystal â datgelu manylion am fywyd yn y castell hwn o’r 12ed ganrif.

Mae’r gwaith cloddio ac ymchwil yn cael ei gyflawni mewn 3 cham:

 

Cam 1:

2005-8, arolwg geoffisegol a chloddiad cychwynnol i bennu natur yr olion sy’n bresennol ar y safle hwn.

Cam 2:

2009 a 2010, trwy Fenter Treftadaeth Ddiwylliannol Cymru, cynnal cloddiad i ddatgelu olion gwaith maen o’r 12ed ganrif ar y safle, cynyddu mynediad i’r safle a phennu cronoleg llawn y safle.

Cam 3:

2011 ymlaen, parhau i gloddio er mwyn datgelu natur manwl gorffennol archeolegol y safle, a thrwy’r cyhoeddusrwydd cysylltiedig gynnal proffil cyhoeddus amlwg a chynyddu ymwybyddiaeth ymwelwyr ynghylch y safle.

 

Gweler hefyd Nodau Ymchwil